Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Uprawnienia Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej

1. Kontrola dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu. 2. Kontrola ilości, masy i gatunków odłowionych ryb przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu.

3. Zabezpieczenie porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w przypadku niemożności ustalenia ich posiadacza.

4. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia - odbierania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu w tym, że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć.

Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy o rybactwie śródlądowym strażnik P.S.S.R. podczas i w związku z wykonywaniem wskazanych wyżej czynności korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym, co w świetle kodeksu karnego z 06.06.1997 r. oznacza, że :

- Naruszenie nietykalności cielesnej strażnika P.S.S.R. jest przestępstwem z art. 222 § 1 kodeksu karnego zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech.

- Dopuszczenie się czynnej napaści na strażnika P.S.S.R z użyciem broni palnej noża lub innego niebezpiecznego narzędzia, albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat dziesięciu.

- Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia strażnika P.S.S.R. do przedsięwzięcia lub zaniechania czynności jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat trzech, a jeżeli następstwem takiego zachowania było naruszenie ciała lub rozstroju zdrowia, trwającego dłużej niż siedem dni albo ciężki uszczerbek na zdrowiu jest przestępstwem z art. 224 § 2 kodeksu karnego zagrożony karą pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu

- Znieważenie strażnika P.S.S.R. lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych jest przestępstwem z art. 226 § 1 kodeksu karnego zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 Dodatkowo przypominam że Strażnik ma prawo wyjątkowych sytuacjach skierować wniosek o ukaranie mandatem do Państwowej Straży Rybackiej.

 

                          UWAGA WĘDKARZE!!!

 

POSIADANIE PRZY SOBIE W CZASIE WĘDKOWANIA

KARTY WĘDKARSKIEJ I ZEZWOLENIA

JEST OD ROKU 2011 OBOWIĄZKOWE

A ICH BRAK BĘDZIE WEDŁUG NOWEJ USTAWY KARANY MANDATEM NIE MNIEJSZYM NIŻ 200 ZŁ.

Przygotował Radosław Działa

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin